NOTERLİK ÜCRETLERİ
Tarih: 31.03.2011 | Okunma Sayısı: 8577
2002 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti:

Madde 1: Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında Noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 625.000 liradan az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında 500 lira kesirler nazara alınmaz.

Düzenleme ücreti :

Madde 2: Noterler, yaptıkları vasiyetname ve Vakıf Senedi düzenlemesinden 28.575.000 lira düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti:

Madde 3: Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 850.000 lira yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, Noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında, harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri Noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti :

Madde 4: 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 7.150.000 lira çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti :

Madde 5: Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 850.000 lira ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti :

Madde 6 : Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 275.000 lira tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti :

Madde 7 : Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 2.000.000 lira ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi Yasaca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi Yasaca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti:

Madde 8: Noterler özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın yüzde onu oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 725.000 lira ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 725.000 lira ücret alınır.

Kamulaştırma Yasası hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 725.000 lira ücret alınır.

Defter onaylama ücreti :

Madde 9 : Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 275.000 lira, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 100.000 lira onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsüratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 100.000 lira ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 100.000 lira ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylanmasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti :

Madde 10 : Noterler, Kanun’da öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 275.000 lira bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol Ödeneği :

Madde 11 : Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55. maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 3.425.000 lira yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, Noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 31.450.000 lira yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti :

Madde 12 : Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 200.000 lira aracılık ücreti alır.

Yürürlük tarihi :

Madde 13 : Bu tarife 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2002 tarihinden itibaren uygulanır
22.07.2024
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.