CMUK UYGULANMASI HAKKINDA İÇ YÖNETMELİK
Tarih: 30.03.2011 | Okunma Sayısı: 8742
AMAÇ

Madde :1 –
Bu yönetmeliğin amacı, CMUK 138. madde gereğince müdafilik hizmetleri yerine getirilirken uygulamada birlik ve düzen sağlamaktır.

KAPSAM

Madde: 2 –
Bu yönetmelik,
a)CMUK Uygulama Merkezinin kuruluş, çalışma şekil ve görevlerini
Müdafi tayin yetkisi Baroya aittir. Baro bu yetkisini İstanbul İli sınırları içerisinde kullanır.

Aşağıdaki hükümlere aykırı biçimde, Baro tarafından tayin edilmeden veya CMUK 141. madde koşulları oluşmadan müdafilik görevi kabul eden avukatlar hakkında bu iç yönetmeliğin 18. maddesi uyurunca işlem yapılır.
Baro’da müdafilik işlerinin koordinesi için CMUK Uygulama Servisi adında bir hizmet birimi oluşturulmuştur. Servis, resmi tatil günleri de   dahil olmak üzere 24 saat hizmet verir.

Baro, her çalışma bölgesi için ayrı ayrı hazırlanmış CMUK Görev Listesi’ne göre eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde  hazırlık soruşturması ve son soruşturmada müdafi görevlendirmeleri ile avukatlar tarafından yerine getirilen müdafilik hizmeti nedeniyle yapılması gerekli ödeme ve mali yükümlülükleri CMUK Uygulama Servisi bünyesinde yerine getirir.

Servis, yapılan faaliyet ve görevlendirmeler hakkındaki aylık periyodik raporları, uygulamada karşılaşılan sorunları, saptanan hukuka aykırılıkları ve tayin edilen müdafilerin servise sunduğu raporları düzenli biçimde Yönetim Kurulu’na ve Sorumlular Kurulu’na sunar.

Müdafi olmaya aday olduğunu yazılı olarak Baro’ya bildiren avukat CMUK Uygulama Servisi’nde tutulan “ Müdafi Sicili”ne kaydolur ve meslek içi eğitim seminer programlarına katılır.
CMUK Uygulama Servisi sicilinde kaydı olan avukatlar uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan meslek içi eğitim seminerlerine katılırlar.

Meslek içi eğitim ve seminer, konferans ve toplantıların  düzenlenmesi, yer ve zamanının tespiti, seminerin idaresi,  konuşmacıların tayin ve tespiti ile bu kişilerin bu faaliyetlere katılımlarının sağlanması, Sorumlular Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunun onayıyla CMUK Uygulama Servisi tarafından yerine getirilir.

Seminerlerin düzenlenmesi, yer ve zamanının tespiti, seminerin idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti, bilim adamlarıyla üst düzey yöneticilerin ve diğer eğitici ve diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması Sorumlular Kurulu tarafından organize edilir ve Baro Yönetim Kurulu onayıyla düzenlenir.

Çalışma bölgeleri, ihtiyaca göre ve Sorumlular Kurulu’nun görüşü alınarak adli veya idari yetki sınırları dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemesi, askeri Mahkeme, Sıkı yönetim Mahkemesi ve Çocuk Mahkemesi’nin görev alanına giren yargılamalarla ilgili olarak da ayrı bölgeler kurulabilir.

 
BÖLGE TOPLANTILARI

Madde : 9 – 

Bölgede görev alan avukatlar ayda en az bir kere toplanırlar. Toplantıya bölge sorumlusu başkanlık eder. Toplantı nisabı yoktur. Toplantı yerini bölge avukatları tayin eder. Toplantılara katılmak zorunludur.

Her toplantıda katılan avukatların imzasına açık hazirun listesi yapılır ve gündem oluşturulur. Toplantılarda bölgelerin sorunları görüşülür. Çözüm önerileri geliştirilir, geliştirilen öneriler bir rapor halinde bölge sorumlusu tarafından Sorumlular Kurulu ve CMUK Uygulama Servisine iletilir.

Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan avukatların salt çoğunluğuyla ile alınır. Ancak muhalefet eden üyelerin gerekçeli şerhleri tutanağa geçirilir. Verilen kararlar ve muhalefet şerleri sorumlular kurulunda görüşülmek üzere bölge sorumlusu tarafından kurula götürülür.

Her çalışma bölgesinde bölge toplantılarına katılan ve uygulamalarda sürekli görev alan, meslek içi eğitimden geçmiş avukatlar arasında daha önceden belli edilen gün ve yerde o bölge avukatları tarafından  1 (bir) bölge sorumlusu seçilir. Avukatlar sadece ana bölgelerinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bölge sorumlularının görev süresi bir yıldır.

Bir bölgede yeteri kadar avukat yoksa yada bölge sorumluluğuna aday bulunmuyorsa Baro Yönetim Kurulu geçici görevlendirme yapar.
22.07.2024
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.