CMK YÖNETMELİĞİ
Tarih: 31.03.2011 | Okunma Sayısı: 8773
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin
 
Yönetmelik
 
(08 OCAK 2006)
 
Amaç  
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, barolarca müdafi veya vekil olarak atanan avukatlara ödenecek ücret ve görevin yapılması için gerekli giderleri karşılamak üzere, Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin kullanımı ile barolar arasında dağıtımı ve ortak uygulamanın usul ve esaslarını saptamaktır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca müdafi veya vekil olarak atanan avukatlara, barolarca ödenecek ücret ve görevin yapılması, gerekli gider ödemelerinin karşılanması ve ödeneğin kullanımı için; Türkiye Barolar Birliğince barolara dağıtımının ve barolarca avukatlara yapılacak ödemelerin usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5320 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110 uncu maddesinin Türkiye Barolar Birliğine yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Ödeneğin Kaynağı
Madde 4- Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında 5320 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına göre Maliye Bakanlığınca her yıl Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılması zorunlu olan ödenek ve rücu gelirleridir.

Ödeneğin Kullanılması
Madde 5 - Türkiye Barolar Birliğine aktarılan ve Türkiye Barolar Birliğince barolara gönderilen ödenek, birliğin ve baroların kendi hesabından ayrı bir hesapta tutulur. Bu hesaptan birliğin ve baroların hesaplarına aktarma yapılamaz.
Ceza Muhakemesi Kanunu ödeneğinin ana parası ve faizlerinden bu hizmetin yürütülmesi için taşıt, eğitim, donanım ve personel gibi gerekli giderler karşılanır.

Müdafi ve Vekil Tayini :
Madde 7-
Ceza Muhakemesi Kanunu hizmetinin yürütülmesi için müdafii veya vekil tayini, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince hukuki yardımın yapılacağı ilin bağlı bulunduğu baro tarafından yapılır.
                  Görev alacak avukatlar, öncelikle Barolar tarafından verilen eğitim programlarına katılan avukatlar arasından seçilir.   
Güvenlik birimleri, Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemeler, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bir müdafi veya vekilin hukuki yardımından yararlanmak için talepte bulunanlara veya zorunlu müdafi bulundurulması gereken hallerde, baro tarafından tayin edilecek müdafi veya vekil dışında bir avukata görev veremezler. Baro tarafından yapılacak görevlendirme yazısının bir sureti soruşturma dosyasına konulur. 
              Baro tarafından müdafii ve vekil olarak atanan avukatın mesleki mazereti nedeni ile yargılama yapılamayacak hallerde m üdafii ve vekil olarak görevlendirilmiş bulunan avukat duruşmadan önce baroya başvurarak mazeretini ve yerine görev yapacak avukatın adını bildirir. Baro bildirilen avukat adına bir görevlendirme yazısını ilgili mahkemeye gönderir.Bu şekilde görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.

  Müdafii ve vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması veya yasal engellerle davadan çekilmesi hallerinde, baro tarafından yeniden bir müdafii ve vekil görevlendirilir. Görevlendirilen müdafi ve vekile Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesindeki ücret ödenir.
       
Kanun yolu aşamasında müdafi veya vekil tayini talep edilmesi halinde müdafii veya vekil kanun yolu incelemesinin yapılacağı yer barosunca görevlendirilir.   

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Birimi
: 

Madde 8-
Türkiye Barolar Birliği tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hukuka uygun ve adil bir yargılamanın sağlanması amacıyla müdafilik veya vekillik yapacak avukatların eğitilmesi ve ülkede uygulama birliğinin sağlanması için bir eğitim birimi oluşturulabilir.
         Yeterli eğitim hizmeti verme olanağı bulunmayan barolarda, bu birim tarafından görevlendirilecek eğitmenlerce, sanık ve mağdurlara hukuki yardımda bulunacak avukatlara eğitim verilir. Eğitim:  
Madde 9-
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince sanık ve mağdurlara hukuki yardımın sağlanması, adil bir yargılama yapılmasının altyapısının oluşturulması, müdafilik veya vekillik görevi üstlenecek baro mensuplarının gerekli hukuki donanımına sahip olması amacıyla, barolar tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu eğitimi verile bilir.

Avukata Yapılacak Ödemeler :
Madde 10- Ceza Muhakemesi Kanunu hizmeti veren avukata Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesinde belirlenen ücret ödenir. Soruşturma ve kovuşturmada , her sanık ve her mağdur için ayrı ayrı ücret ödenir. Soruşturma ve kovuşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez. Menfaat çatışması olmadığı sürece, birden ziyade sanığı aynı müdafii, birden ziyade mağduru aynı vekil temsil edebilir . Ancak görevlendirilen avukata en fazla on iş bedeli ödenir. 
           Soruşturma; karakol ve savcılık ve sorgu işlemlerini, kovuşturma; iddianame ile dava açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar ki safhalardaki işlemleri kapsar.  

Müdafi veya Vekile Yapılacak Ödemeler : 
Madde 11- Ceza Muhakemesi Kanunu nedeni ile hukuki yardımda bulunan avukat, baronun görevlendirme yazısı ile birlikte, gerekli belgeleri ekleyerek barosuna ödemede bulunulması için başvuruda bulunur. Baro tarafından görevlendirildiğine dair yazısı bulunmayan Avukata ücret ödemesi yapılamaz. 
             Ceza Muhakemesi Kanunu hizmeti veren Avukata hizmet gereği olan zorunlu giderler belge karşılığı ödenir. Zorunlu hallerde avukatın beyanı ile yetinilir .

Güvenliğin Sağlanması :
Madde 12-
Ceza Muhakemesi Kanunu hizmeti vermek üzere görevlendirilen avukatın, görev yapacağı yerde güvenlik sorunu olması halinde; avukatın görev yerine güvenli bir şekilde gidiş ve dönüşü ile görev yerindeki güvenliğini sağlamak için gereken tedbirler, ilgili zabıta veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınır.

Geri Alma : 
Madde 13-
Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukata ödenen ücret ve görevin yapılması için ödenen zorunlu giderler, yargılama giderleri ile mahkum olan ve yapılan icra takibinde ödeme gücü olmadığını kanıtlayamayan kişilerden, Türkiye Barolar Birliği tarafından geri alınabilir. 
Bu yolla tahsil edilen paralar aynı amaç ile kullanılır.

Uzlaştırıcı Avukatın Görevlendirilmesi ve Ücreti:  
Madde 14-
Ceza Muhakemesi Kanunu 253 üncü madde kapsamında uzlaştırıcı avukatın görevlendirilme ve çalışma usulleri Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak Yönergede belirlenir. 
5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre hazırlanan Avukatlık Ücret Tarifesinde belirtilen uzlaştırıcı avukat ücreti Ceza Muhakemesi Kanunu 253 üncü maddesinin 8 inci fıkrası gereğince fail tarafından ödenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik : 
Madde 15-
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 11/02/2001 günlü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama ve Yürütme : 
Madde 16-
Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

22.07.2024
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.