YARGI HARÇLARI
Tarih: 30.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7506

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI

Oran/Tutar

A)Mahkeme Harçları :Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

 

I-Başvurma harcı:Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

 

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

6,20 YTL

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

13,10 YTL

3. (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

20,00 YTL

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)

 

II  –  Celse harcı :(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

 

1. Sulh mahkemeleri :

 

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (7,60 YTL.) den aşağı olmamak üzere

Binde 1,8

b)  Belli bir değer bulunmayan davalarda

7,60 YTL

2.  Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (13,10 YTL'den) az olmamak üzere

Binde 1,8

III  –  Karar ve ilam harcı :

 

1. Nispi harç :

 

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

Binde 54

Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

 

b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şüyuun izalesine dair olan hükümler(Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden)

Binde 9

c) Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)

Binde 3,6

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)

Binde 9

e)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

 

Nispi harçlar (13,10 YTL) liradan aşağı olamaz.

 

2. Maktu harç :

 

a)1incifıkradışındakalandavalarla,tarafteşkilineimkanbulunmayandavalardaverilenesashakkındakikararlarla,davanınreddikararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında

13,10 YTL

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a)fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

27,00 YTL

c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında

21,40 YTL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında

21,40 YTL

B) İcra ve iflas harçları:

 

I  –  İcra harçları :

 

1.  İcraya başvurma harcı

13,10 YTL

2.  Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı

13,10 YTL

3.  Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden :

 

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan

Yüzde 3,6

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

Yüzde 7,2

c)  Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 9

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 3,6

e)  Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan

Yüzde 1,8

f)  Gayri menkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

 

aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde

Yüzde 1,8

bb)  Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

Yüzde 3,6

g) Menkul tesliminde

 

aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

Yüzde 1,8

bb) İcra marifetiyle teslim halinde

Yüzde 3,6

4. İdare harçları : (Haczedilen gayri menkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

9,20 YTL

II  –  İflas harçları :

 

1. Maktu harç :İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı

21,40 YTL

2. Konunun değeri üzerinden harç

 

a) İflasta paylaşılan para üzerinden

Yüzde 3,6

b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden

Binde 9

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) :

 

I  –  Suret harçları :

 

a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,00 YTL

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,00 YTL

c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

2,20 YTL

d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

2,20 YTL

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

22.05.2024
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.