STAJ EĞİTİM MERKEZİ İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 29.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 8018

4. STAJ EĞİTİM MERKEZİ İÇ YÖNETMELİĞİ 

Amaç ve Kuruluş:

Madde 1- Baro’nun avukatlık staj eğtimine ilişkin görevlerinin (Av. K. m. 95/1, 4, 9; 23/2; 24/1) bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel özekliğe sahip olmak ve bu iç yönetmeliğe göre sürekli çalışmak üzere İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Merkezin Görevi:

Madde 2- Merkezin görevi, avukat adaylarına, avukatlık mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, düşünme ve davranış biçimlerini kazandırmaktır. Merkez, avukat adaylarının yetiştirilmesine yönelik kurs, konferans, panel, seminer etkinliklerini ve diğer bilimsel çalışmalarını, olanakları ölçüsünde meslek içi eğitimi de kapsayacak biçimde geliştirir, yayar. Yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi biriktirir ve avukatların yararlanmasına da açar.

Merkezin Organları:

Madde 3- Staj Eğitim Merkezi’nin organları Yürütme kurulu, Eğitim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur.

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu:

Madde 4- 

a- Kuruluşu: Yürütme kurulu, İstanbul Barosu yönetim kurulunca atanacak yedi avukattan oluşur. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik, yürütme kurulu önerileri de dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunca doldurulur.

b- Çalışma Biçimi: Yürütme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer ve görev bölümü yapar. Toplantı ve karar yetersayısı dörttür.

c- Görevleri: Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi için gereken ders araç gereçleri, diğer taşınır ve taşınmaz mallarla, her türlü hakları saptamak ve sağlanmasını Baro Yönetim Kurulu’na önermek;

Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Baro Yönetim Kuruluna önermek;

Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak;

Eğitimi yapılacak hukuk dallarını, dalların bölüm başkanlarını ve bölüm başkanlarıyla birlikte öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak;

Avukat adaylarının katılımlarını ve çalışmalarını izlemek;

Eğitim bitirme, başarı ve katılma belgeleri vermek;

Merkezin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak;

Eğitim ve danışma kurulunun kararlarını yürütmek;

Merkez’de görevlendirilen Baro memurlarını denetlemek.

Staj Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu:

Madde 5-

a- Kuruluş: Merkezde eğitimi verilecek hukuk dallarının bölüm başkanları, merkez yürütme kurulu üyeleri ve her eğitim döneminde eğitime katılacak adayların aralarında seçeceği üç üyeden oluşur.

b- Toplantıları: Eğitim yılı içinde ayda en az bir kez yürütme kurulunun çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Toplananların salt çoğunluğuyla, gündeme bağlı olmaksızın karar alır. Yürütme Kurulu başkanı toplantılara başkanlık eder.

c- Görevleri: Eğitimin programlarını, eğitim yöntemlerini ve öğretim görevlilerini amaca uygunluk ve yeterlilik yönünden denetlemek ve kararlar almak; eğitimi ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak; yürütme kurulunun öneri ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek; öğretim görevlilerine verilecek telif hakkı ve benzeri ödemeleri belirleyerek, yönetim kuruluna önermek; bu iç yönetmeliğin 7/2. ve 10. maddelerinde belirtilen değerlendirme kurullarını belirlemektir.

 

Staj Eğitim Merkezi Danışma Kurulu:

Madde 6-

a- Kuruluşu: Baro’nun görevdeki ve eski başkanları, Baro yönetim kurulunun görevdeki ve levhada kaydı süren eski üyeleri, Disiplin Kurulunun görevdeki ve levhada kaydı süren eski başkanları, levhaya kayıtlı en kıdemli 15 avukat, son dönemden başlamak üzere staj eğitimini tamamlamış ve başarı belgesi almış 15 avukat, Staj Eğitim Merkezi eğitim kurulunun “avukat” üyeleri ile yürütme kurulunun eski üyelerinden oluşur.

Kıdem esasına göre seçilecek üyelerle staj eğitimini başarıyla bitirmiş üyeler, bir eğitim yılı boyunca üyelikleri sürmek üzere her eğitim yılı başında yeniden saptanır.

Avukatlığa engel bir suçtan dolayı haklarında son soruşturma açılmasına karar verilmiş olanlarla geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca kesinleşmiş bir kararla işten çıkarma, kınama veya para cezasıyla cezalandırılmış olanlar danışma kurulu üyesi olamazlar.

b- Toplantıları: Danışma kurulu, her eğitim döneminin başında ve gerektikçe yürütme kurulunun çağrısıyla üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Katılan en yaşlı Baro Başkanı, yokluğunda toplantıdaki en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Gündeme bağlı olmaksızın, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

c- Görevi: Staj ve meslek içi eğitimin içeriği ve yöntemi, Merkez’in çalışma ve yapılanmasına ilişkin tavsiye kararları almaktır.  

Eğitim Düzeni:

Madde 7- Eğitim Yöntemi: Eğitim, ilke olarak olaylar üzerinde uygulama ve avukat adaylarının taraf olarak katılacakları temsili yargılama çalışmaları biçiminde yürütülür. Adayların, uygulama çalışmalarında saptanacak kuramsal eksiklikleri kurs ,konferans, panel, seminer ve araştırma çalışmalarıyla giderilir.

İstekli adaylar arasında, eğitim kurulunca belirlenecek değerlendirme kurulu önünde, hukuk tarihine geçmiş olayların ve davaların yeniden yargılanmasına ilişkin canlandırma yarışmaları yapılır. Kurul, avukat adayını, savunmayı üstlendiği olayı kavrama, hukuksal niteleme, yazılı ve sözlü anlatım ve meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönlerinden değerlendirir. Başarılı bulunan adaylara başarı belgeleri verilir.

Madde 8- Eğitimin Programlanması ve katılma İlkeleri: Eğitim, 1 Ekim günü başlar, 30 Haziran günü sona erer. Yürütme kurulu gereksinme ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir.

Kurumsal ve Uygulamalı Avukatlık Hukuku eğitimi yapılması ve her adayın stajı süresince kesintisiz en az altmış (60) saat bu programa katılması zorunludur.

Yürütme kurulu ayrıca, öğretim elemanı verebilir. Adaylar bu dallardan, merkezin olanaklarına göre dilediklerine katılabilirler. Ancak bu seçimlik dallardan bir veya birkaçına en az altmış (60) saat katılmak zorundadırlar. Yürütme kurulu, Merkez’de eğitimi verilen dallara eşdeğer dallarda yüksek lisans eğitimi alan adaylardan isteyenleri, seçmeli ders zorunluluğundan kısmen veya tamamen bağışık tutabilir.

Adaylar, seçtikleri veya yüksek lisans eğitimi nedeniyle bağışık tutuldukları her dalda bir temsili yargılama çalışmasına taraf olarak katılmak ve ayrıca yürütme kurulunun belirleyeceği bir konuda tez hazırlamak zorundadır.

Merkez yürütme kurulu, yukarıdaki esaslara uygun olarak her dönem başında eğitim dallarını, kurs, konferans, panel ve seminerleri, adaylarca yapılacak araştırmaların konularını, temsili yargılama olaylarını, canlandırma yarışmalarının konularını, adayların etkinliklere katılma süre, yer ve biçimlerini belirler ve takvime bağlar.

Program, her eğitim dönemi başında yanında staj yaptıkları avukatlar aracılığıyla adaylara duyurulur.

Avukatların ve Başka Baro Stajyerlerinin Programlara Katılması:

Madde 9- Avukatlar ve barolarının iznini almış olmak koşuluyla başka barolara bağlı olarak staj yapan adaylar, Merkezi’in eğitimini verdiği her dalda, dönem başında kayıt yaptırarak, merkezin olanakları ölçüsünde diledikleri derslere katılabilirler.

Baro Başkanlığı’nca bir hukuk dalının programına kesintisiz katılan avukatlara, katıldıklarını gösterir belge verilir. belgenin bir örneği sicil dosyasına konur. Yabancı barolara kayıtlı avukatların katılma belgelerinin örneği Baro’larına gönderilir.

Başka baro stajyerlerine 10. madde koşullarına göre staj eğitimi bitirme belgesi verilir. Sadece bir hukuk dalının programına kesintisiz katılanlara ise Staj Eğitim Merkezi yürütme kurulunca katılma belgesi verilir. Bunlara verilen belgelerin örnekleri baro’larına gönderilir.

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi:

Madde 10- Avukat adaylarına aşağıdaki koşullarla staj eğitimi bitirme belgesi verilir: Eğitim programlarına 8. madde kurallarına uygun ölçüde katılmış olmak; katıldığı veya bağışık tutulduğu seçimlik dallardan en az birinde bir temsili yargılamaya taraf olarak katılmış ve bu çalışmalarında yazılı-sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş olmak; bir tez vermiş olmak ve yapılacak görüşmede avukatlığı, mesleğin saygınlığına uygun olarak yapabileceği konusunda Eğitim Kurulunca seçilmiş değerlendirme kurulunda kanaat uyandırmış olmak.

Baro Organlarının Eşgüdümü:

Madde 11- Eğitim Merkezi, başvuran her aday için bir dosya açar. Adayın Eğitim Merkezinde yaptığı çalışmalar, hakkında tutulan raporlar, adaya verilen belgeler bu dosyada korunur. Staj eğitimi bitirme belgesi verilen adayın dosyası, Baro’daki dosyasıyla birleştirilmek üzere derhal yönetim kuruluna gönderilir.

Staj eğitimi bitirme belgesi verilmeyen adayın stajı, yönetim kurulunca 6 aya kadar uzatılabilir. Stajın uzatılmasını gerektirici diğer nedenler saklıdır.

Mali kurallar:

Madde 12- Merkezin gelirleri ve giderleri Baro bütçesinde ayrı birer hesapta tutulur. Merkezin gelirleri: Avukatların, Baro Genel Kurulu’nun kararlaştıracağı miktardaki yıllık ödemeleri, eğitim merkezi için yapılan bağışlar, katılımcıların bağışları, eğitim merkezi yayınlarıyla diğer etkinliklerinin gelirleri ve Baro bütçesinden aktarılacak kaynaklardan oluşur.

Merkezin giderleri, eğitim için gerekli her türlü taşınır taşınmaz mal ve hakların karşılıkları, öğretim görevlilerine ödenecek telif hakkı, yolluk ve sair giderlerdir.

Harcamalar, Eğitim merkezi yürütme kurulunun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Yönerge:

Madde 13- Yönerge: Eğitim Merkezi çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli yönerge taslakları İstanbul Barosu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

Gelir Kaynağı:

Madde 14- Staj Eğitim Merkezi giderlerini karşılayabilmek ve bu çalışmalara kaynak yaratabilmek amacıyla İstanbul Barosu üyeleri 1999 yılında 5.000.000 (Beşmilyon) TL. katkı payı öder. Daha sonraki yıllar için bir önceki yıla ait katkı payı % 50 oranında artırılarak saptanır.

Yürürlük:

Madde 15- Bu iç yönetmelik Baro Genel Kurulunca kabul edilmekle yürürlüğe girer. İstanbul Barosu'nun 19.10.1996 günü yapılan Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve 15. madde uyarınca yürürlüğe girmiştir.

İstanbul Barosu'nun 24.10.1998 günü yapılan Genel Kurulu'nda "1997 yılında 900.000 (Dokuzyüzbin) TL." ibaresi metindeki şekle değiştirilmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Şubat 2023><<
Şubat 2023
 PSÇPCCP
6303112345
76789101112
813141516171819
920212223242526
10272812345
116789101112

09.02.2023
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.